De RapenburgRace 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door het bestuur van Stichting RapenburgRace.

 • Voorzitter: Axel Vos
 • Penningmeester:  Julius Bijleveld
 • Secretaris: Jort van Gent

Naast het bestuur van de stichting zet het organiserend comité zich in om ook dit jaar weer succes te maken van de RapenburgRace:

 • Voorzitter: Jan Voûte
 • Dagvoorzitter: Joost Jansen
 • Sociale Media: Merel Hazewinkel & Julie Dickmann
 • Secretaris: Isabelle van Wassenaer
 • Penningmeester: Bart Fock
 • Acquisitie: Floor Borstlap
 • Medicus: Nouvel Cambridge 
 • Goede doel: Simen van den Berg

Stichting RapenburgRace functioneert samen met haar Raad  van Advies om tot het hoogst haalbare doel te komen; zo veel mogelijk geld ophalen voor de gekozen goede doelen. De RvA wordt gevormd door de volgende leden:

 • Marguerite Soeteman-Reijnen, Global CMO Aon Inpoint, Chairman Executive Board Aon Holdings
 • Erick van Zuylen, Pedel en Custos, Universiteit Leiden
 • Alex de Vries, Strategy Director MSL Nederland (Publicis Groupe)
 • Auke Piek, Piek Associates
 • Wiltfried Idema, Partner Ward Howell International
 • Irene Eijs, NOC NSF Bestuur (voormalig Olympisch Roeister)
 • Jeroen Kodde, Medical Technologies Consultant Ovile
 • Aldo Verbruggen, Advocaat/Partner Jones Day
 • Chris Otten, Huisarts in Leiden
 • Marc ter Haar, Relationship director EY en founder Amsterdam Cityswim
 • Sandra Mulder, Toezichthouder ziekenhuizen en dwarslaesiepatiënt 
 • Okker Bijlstra

 

 

 1. Stichting Rapenburg Race
 2. RSIN – 859819784
 3. info@rapenburgrace.nl – Breestraat 50 – 2311 CS LEIDEN
 4. De Stichting heeft ten doel het middels een zwemfundrace jaarlijks aandacht te vragen voor een maatschappelijk onderwerp en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 5. Beleidsplan:

Doel

 1. De Stichting heeft ten doel het middels een zwemfundrace jaarlijks aandacht te vragen voor een maatschappelijk onderwerp en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het doneren van geld aan het door het Bestuur te bepalen goede doel(en).
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

De stichting poogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn en heeft deze status bij de belastingdienst aangevraagd. De stichting zal dus moeten voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst aan een ANBI stelt.

De voorwaarden die aan een ANBI worden gesteld zijn:

 • de 90%-eis. De stichting moet zich voor 90% inzetten voor het algemeen belang
 • de stichting mag middels haar activiteiten geen winstoogmerk hebben
 • de stichting en haar bestuurders moeten voldoen aan de integriteiteisen
 • gescheiden vermogen, de bestuurders van de stichting mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen
 • de stichting mag niet meer vermogen hebben dan redelijkerwijs nodig is om haar doelen te verwezenlijken
 • de beloning van de bestuurders van de stichting beperken zich tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden
 • de stichting moet een actueel beleidsplan hebben
 • de stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
 • gelden die na opheffing van de stichting overblijven, moet worden besteed aan een ANBI
 • met een soortgelijk doel
 • de stichting heeft administratieve verplichtingen
 • Om het doel van de stichting te verwezenlijken tracht zij actief fondsen te werven zoals giften, donaties, subsidies, sponsorbijdrage, erfstellingen en legaten.

 

 

Vermogen van de instelling

 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 2. subsidies, inschrijfgelden, sponsoring en andere bijdragen;
 3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 4. alle andere verkrijgingen en baten.
 5. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

 

Evenement

Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting gemaakt en vastgesteld van de te verwachte inkomsten en uitgaven. De stichting zal deze begroting gebruiken om het evenement mogelijk te maken. Het inschrijfgeld van de deelnemers is hier onderdeel van.

Goede doel

Jaarlijks wordt door de deelnemers geld geworven voor het uitgekozen doel. Dit zal allemaal ten bate van het goede doel komen. Er is ook een mogelijkheid om het doel te steunen, zonder een deelnemer te steunen

 

 

Bestuur

 1. Het Bestuur bestaat uit drie (3) leden, te weten de aftredend voorzitter van de door de Stichting krachtens onderhavige statuten ingestelde “Operationele Commissie”, de Quaestor Collegii van de Vereniging en een geneeskunde student ingeschreven bij een erkende universiteit of in plaats van deze laatste een andere natuurlijk persoon, niet zijnde – 3 – een student geneeskunde, met een (wetenschappelijke) medische achtergrond.
 2. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De functie van voorzitter wordt vervuld door de hiervoor bedoelde aftredend voorzitter van “Operationele Commissie”. De functie van secretaris wordt vervuld door de hiervoor bedoelde persoon met een medische achtergrond. De functie van penningmeester wordt vervuld door de Quaestor Collegii van de Vereniging.
 3. Bestuurders worden benoemd, geschorst of ontslagen door het Bestuur, welke besluiten de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Vereniging behoeven.
 4. Leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van een (1) jaar. De voorzitter en de secretaris defungeren op een door het Bestuur te bepalen dag, uiterlijk binnen vier (4) weken na het jaarlijkse zwemfundevenement. De penningmeester defungeert in ieder geval indien en zodra hij/zij defungeert als Quaestor Collegii van de Vereniging.
 5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 6. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

 

 1. Axel Vos – Voorzitter, Julius Bijleveld – Penningmeester, Jort van Gent – Secretaris